Waluta

Język
Polish
English
Czech Republic

Koszyk ( 0 )

search menu

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

„numoco”

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.       Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://www.numoco.sklep.pl, zwanego dalej "Sklepem".

2.       Sklep prowadzony jest przez Donaco Sp. z o.o. z siedzibą: 47-400 Racibórz, ul. Jagielnia 4B, wpisaną do Sądowego Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000334643, posiadającą NIP 5252459775, zwaną w dalej "Administratorem".

3.        Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.numoco.sklep.pl e-mail – sklep@numoco.com, telefon 600128849 .adres korespondencyjny – ul. Piwna 14, 47-400 Racibórz,

4.       Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu  powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

5.       Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

 

§ 2. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 

1.       Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu odzieży damskiej.

2.       Oferowane przedmioty są nowe.

 

§ 3.  Polityka prywatności

 

1.       Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

2.        Administratorem Danych osobowych  jest Donaco Sp. z o.o. z siedzibą: 47-400 Racibóz, ul. Jagielnia 4B,  wpisana do Sądowego Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000334643, posiadającą NIP 5252459775, zwaną w dalej "Administratorem".

3.         Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Katarzynie Michael, dane kontaktowe: tel: 600 128 849

4.         Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

a)    zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,

b)   doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie ,

c)    wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,

d)   zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,

e)   przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

5.          Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem .

6.          W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję  znajdujący się w stopce każdego newslettera.

7.         Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez  następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są  :

a)      Kurier
 

8.       Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

9.       Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.

10.   Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

11.   W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.

12.   Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.

13.   Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a)     Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b)     Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c)      Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

 

§ 4. Wymogi techniczne

 

1.       W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe  Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

a)        aktywne łącze internetowe,

b)      Procesor  800  MHz lub o  wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 256mb ,

c)       System operacyjny  co najmniej win 98

d)      włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java

2.       Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

3.       Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

4.       Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 800x1200

 

§ 5. Zasady dokonywania zakupów

 

1.       Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.       Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

a.       dokładny opisu danego produktu i jego cech;

b.      łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy

c.       dotyczące sposobu i terminu zapłaty

d.      dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

3.       Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie

4.       Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu  pod linkiem / dostępnego po naciśnięciu przycisku  –„ złóż zamówienie” pod/obok  opisu danego produktu, lub w podsumowaniu listy/koszyka   zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:

a)      Imię i nazwisko lub nazwa firmy

b)      Adres email

c)       Numer telefonu

d)       Nr PESEL lub NIP

e)      Dane adresowe do wysyłki

5.       Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi  w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową  poprzez kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”

6.       Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

7.       Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.

8.       Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

a)      potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;

b)      Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

c)       W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

9.       Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

10.   W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez operatora    pocztowego lub firmę kurierską,

b) zwykły przelew,

c) system płatności elektronicznych.

11.   Termin  na wykonanie płatności wynosi 1 od 3 dni roboczych.

12.   Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta  , po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

13.        Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 1-3 dni roboczych:

a)      od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,

b)      od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy odbiorze

14.   Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firm kurierskich . Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Wysyłka. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.

15.   W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.

16.    O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki. Przesyłkę można zlokalizować pod adresami firm kurierskich.

17.    Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru)  uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

18.   Wraz z produktem Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

19.   Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

a)  Imię i nazwisko/firmę,

b)  Adres zamieszkania/siedziby,

c)  Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

d)  Numer zamówienia,

e)  Adres korespondencyjny

Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.

20.    Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

21. Zdjęcia produktów są zdjęciami poglądowymi. Kolory produktów mogą nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciu z uwagi na rozbieżności w charakterystyce obrazu wyświetlanego na różnych urządzeniach.
 
Wymiana

Jeżeli chcesz wymienić towar na inny prosimy skontaktuj się z nami mailowo, ponieważ musimy sprawdzić czy dany produkt jest dostępny. Do odsyłanego przedmiotu prosimy dołączyć paragon i formularz wymiany towaru.